بازگشت به صفحه اصلی

مصوبه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان

بر اساس مصوبه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا، شرکت پرتو مبدا پرگاس مورد تایید و حمايتهاي قانون شركتهاي دانش بنيان مورد تاييد قرار گرفت